Termeni și condiții

1. Precizări cadru si definiții
Pentru o mai buna claritate a Termenilor și a Condițiilor “Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.cristinalotru.ro/ “Administrator”– persoana sau echipa care se ocupa cu administrarea site-ului, “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, ți / sau orice modul sau componenta a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoana care viziteaza sau accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul. Site-ul www.cristinalotru.ro aparține LOTRU CRISTINA-DANIELA P.F.A., înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul F40/1455/2018, CUI 39646520.
Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enuntate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecintele ce decurg din aceasta.
Prin înscrierea la orice curs online publicat pe www.cristinalotru.ro acceptati și sunteti de acord cu Termenii și Conditiile parcurse, devenind Parte a acestui Acord.
Daca nu sunteti de acord cu Termenii și Conditiile aici menționate, refuzați să deveniti parte a acestui Acord. În acest caz, alegeți să nu utilizați serviciile de training online disponibile pe Site-ul www.cristinalotru.ro.
Administratorul site-ului www.cristinalotru.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

2. Confidențialitate și siguranța datelor
2.1. Confidențialitatea datelor
www.cristinalotru.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care i le furnizați în temeiul și/sau în legătură cu vizitarea/utilizarea Site-ului. Orice dezvăluire a acestora se va realiza în conformitate cu Contractul, cu acești Termenii și condiții, și cu politicile www.cristinalotru.ro în materie de prelucrare de date cu caracter personal publicate pe Site.
Datele personale vor fi procesate în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale LOTRU CRISTINA-DANIELA P.F.A, cu sediul în Bucuresti strada Mehadia, nr. 16, Bloc 22,Scara A, et. 6, ap. 39, Bucuresti, 060543, înregistrata la Registrul Comertului F40/1455/2018, CUI 39646520, în calitate de operator de date.

2.1.1. Ce date prelucram și în ce scop?
• Daca sunteți un client sau potențial client/Utilizator al serviciilor/produselor aflate pe Site-ul www.cristinalotru.ro
• Prelucram urmatoarele categorii de date ca urmare a interacțiunii cu noi:
• Dacă aveți un cont de abonat pentru secțiunea Blog: nume și adresa de mail. Crearea unui cont pe Site nu este condiționată de transmiterea unei comenzi
• Daca achiziționati produse prin intermediul Site-ului: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa dvs. (sau adresele, in cazul in care indicati mai multe adrese de livrare, pentru livrari diferite).

2.1.2. Scopurile prelucrării sunt:
2.1.3. Furnizarea de servicii respectiv livrarea produselor (cursuri online) comandate prin intermediul Site-ului www.cristinalotru.ro .
Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a furniza produsele si/sau serviciile solicitate. De exemplu, în livrarea de produse către dvs., este posibil să ne bazăm pe datele dvs. cu caracter personal (de ex. adresa de livrare) pentru a ne îndeplini efectuarea comenzii.
Totodata, în vederea procesarii plăților efectuate în cazul achiziției de produse online, prin intemediul Site-ului nostru putem procesa datele cardului dvs. bancar.
Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către de www.cristinalotru.ro sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

2.1.4. Comunicare
Este posibil să ne solicitati asistența sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de produsele și/sau serviciile noastre, precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal.

2.1.5. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligații legale.

2.1.6. Trimiterea de newsletter-uri
Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile și produsele noastre, precum și despre evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apasand „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la adresa email cristinalotru@gmail.com.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2.1.7. Evenimente și conferinte
În situatia în care vă înscrieți la conferințele și evenimentele organizate de noi, procesăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu ocazia înscrierii la acestea. Ne intemeiem în acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

2.2. Drepturile clienților și siguranța datelor
În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții au următoarele drepturi,:
1) Dreptul la informare (art.12)
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
2) Dreptul la acces la date (art.13)
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere caătre autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile prevaăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare științifică, dacă nu există, cel puțin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate și dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri față de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face și într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, și nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie saă își fi dat în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare științifică, precum și asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
3) Dreptul de intervenție asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a)
sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate in temeiul alin. (1), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
4) Dreptul de opoziție
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situații:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcuta sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
6) Dreptul de a se adresa justiției
(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
3. Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului
Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificatiile produsului si compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producatorului inainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și www.cristinalotru.ro sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000 (Sursa: https://anpc.ro/anpcftp/legislatie/servicii/Ordonanta%20nr.%20130(r1)%20din%202000.html ), privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

CAPITOLUL II
Dreptul de denunţare unilaterală a contractului

Art. 7. – (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:
a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;
b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.
(2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă:
a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;
b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.
(3) Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.
Art. 8. – În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.
Art. 9. – În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanţă, comerciantul creditează consumatorul, d
Art. 10. – Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:
a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);
b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;
e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelormagazin;
f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.
Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și neconditionat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site prin platforma www.cristinalotru.ro înțeleg și acceptă ca utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în intregime și neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorul menționat mai sus atrage obligația acestuia de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

4. Secțiunea Shop, Cumpără, Comandă, Cont Client/Utilizator și detalii plată și preț
4.1. Cumpără, Comandă, Cont Client/Utilizator
Confirmarea plății conduce la deschiderea contului pe Site-ul www.cristinalotru.ro și acordarea accesului la Serviciul respectiv.
Contul dumneavoastră va deveni activ de la momentul la care primiți un email de confirmare din partea noastră și pentru întreaga perioada în care veți utiliza Serviciile prin intermediul Contului.
Odată plată efectuată și accesul acordat, vânzarea se consideră încheiată.
Veți putea șterge, în orice moment și indiferent de motiv, contul dumneavoastră de Client din Magazinul Online/secțiunea Cumpără, printr-o solicitare de ștergere transmisă prin e-mail la adresa [a se completa] către email: cristinalotru@gmail.com, cu titlul “Ștergere cont”. Contul dumneavoastră de Client va fi șters după ce primim această solicitare și efectuarea tuturor demersurilor în vederea închiderii acestuia, urmând a vă confirma ulterior prin email ștergerea Contului, care poate dura până la 10 zile. Contul nu va putea fi șters în situația în care ultima comandă plasată nu apare ca fiind finalizată, există comenzi neplătite sau erori de sistem care împiedică închiderea acestuia. Solicitarea închiderii contului unui Client poate fi cerută doar de către titularul de cont, astfel cum acesta este înregistrat.
Produsele și/sau Serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.
Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecință determinată de aceste erori.
www.cristinalotru.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare a comenzii online.
Prin finalizarea comenzii, clientul declară în mod expres ca este de acord ca un reprezentant www.cristinalotru.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea Comenzii.
www.cristinalotru.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca Clientul să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:
• eșuarea / invalidarea tranzacției online;
• neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului / a tranzacției;
• date incomplete sau incorecte ale Clientului;
• activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.cristinalotru.ro;
• cel puțin 2 (doua) livrări consecutiv eșuate;
• alte motive obiective: de exemplu fără a se limita la situația in care Clientul nu garantează ca modul de plata este valid și ca nu este obținut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

4.2. Preț, modalități de plată și facturare
Prețul Produselor comercializate de către www.cristinalotru.ro în Magazinul Online/secțiunea Cumpără este individualizat pentru fiecare Produs, este exprimat în lei (RON) și include toate taxele conform legii la momentul plasării unei Comenzi de către un Utilizator/Client).
Clientului/Utilizatorului înainte de lansarea unei Comenzi de către Utilizator/Client, dacă va fi cazul.
Plata produselor se efectuează online de către client, prin transfer bancar sau OP (Ordin de Plată).
Facturile emise de către Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi se vor transmite Cumpărătorului prin email la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător.
În cazul în care Cumpărătorul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii Comenzilor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății S.C. Netopia S.R.L prin soluția integrata Mobilpay.ro; este furnizorul www.cristinalotru.ro), de soluție software de facilitare a comerțului electronic (adică servicii de plată, administrare plăți și protecție antifraudă).
Sunt acceptate la plată toate tipurile de carduri emise de bănci romanești si străine sub siglele VISA si MasterCard cu condiția ca băncile emitente sa le fi activat pentru plata online. Vânzătorul nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul bancar folosit de către Client pentru plată, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online mai sus-menționat.
În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun cost suplimentar suportat de Cumpărător în afara prețului Produselor comandate, inclusiv, nelimitativ, pentru comisioane de conversie valutara aplicate de banca emitenta a cardului utilizat pentru plată, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

5. Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conținut al site-ului www.cristinalotru.ro , incluzând, texte, grafice, elemente de grafică web, videouri și orice alte date, este proprietatea exclusivă a site-ului www.cristinalotru.ro și este protejată conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.cristinalotru.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteți folosi adresa de email: cristinalotru@gmail.com

6. Politica de Cookies
Pagina web www.cristinalotru.ro utilizează cookie-uri. Informațiile prezentate mai jos își propun să ofere utilizatorilor mai multe informații despre plasarea, utilizarea și gestionarea cookie-urilor utilizate de către www.cristinalotru.ro .
Acest site folosește o serie de cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai bună atunci când navighează pe site, precum și pentru a oferi servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.
Cookie-urile oferă proprietarilor site-ului un feedback important privind modul în care vizitatorii navighează pe site-urile web, astfel încât aceste site-uri web să fie mai eficiente și mai accesibile.
Ce este un „cookie”?
Un „cookie de internet” (cunoscut și sub numele de „cookie de browser”, „cookie HTTP” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier cu dimensiuni mici, format din litere și numere care vor fi stocate pe computerul utilizatorului, de unde este accesat internetul.
Un cookie este format din două părți: numele și conținutul (sau valoarea). Mai mult decât atât, durata de viață a unui cookie este limitată. Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie-ul poate accesa din nou atunci când utilizatorul revine la site-ul asociat cu un astfel de server web.
Cookie-urile în sine nu necesită date personale pentru a fi utilizate și, în majoritatea cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet.
Există două categorii principale de cookie-uri. Cookie-urile pentru sesiuni sunt create temporar în subfolderul browserului dvs. în timp ce vizitați un site Web. După ce părăsiți site-ul web, cookie-ul sesiunii este șters. Fișierele cookie persistente rămân în subfolderul browserului dvs. și sunt activate din nou după ce vizitați site-ul web care a creat respectivul fișier cookie. Un cookie persistent rămâne în subfolderul browser-ului pentru perioada setată în fișierul cookie-ului.
Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui fișier cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. După cum s-a menționat mai sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu se păstrează după ce utilizatorul părăsește site-ul web, în timp ce alte cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, fișierele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin setările browserului.
Ce sunt cookie-urile terță parte?
Conținuturile de conținut de pe anumite site-uri pot fi furnizate prin terțe părți / furnizori (de exemplu, un videoclip). Astfel de terțe părți pot plasa aceste cookie-uri pe site-ul web (numite „fișiere cookie terță parte”, deoarece acestea nu sunt plasate de către proprietarul site-ului). Furnizorii terți trebuie, de asemenea, să respecte reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului web.
Ce cookie-uri folosește acest site?
Site-ul nostru utilizează următoarele tipuri de fișiere cookie:
Cookie-uri YouTube– pe pagina de pornire a site-ului web, a fost postat un videoclip prin intermediul canalului securizat YouTube. Fișierele cookie sunt instalate numai pe computerul dvs. numai când redați acest videoclip.
Cookie-uri Google Analytics– aceste cookie-uri oferă informații anonime / agregate despre locul vizitat și comportamentul pe site. Acestea monitorizează modul în care vizitatorii navighează prin site și modul în care au ajuns la el. Acest lucru este folosit pentru a analiza cifrele totale (nu individuale) despre tipurile de conținut pe care le folosesc cei mai mulți utilizatori sau despre ce ar putea reprezenta o problemă pentru navigarea pe site.
Cookie-uri Google AdWords– aceste cookie-uri ne ajută să gestionăm mai bine site-ul nostru prin analizarea comportamentului vizitatorilor noștri online. De exemplu, aceste cookie-uri pot urmări conversiile de la anumite linkuri de pe site. Astfel, un cookie poate fi generat în computerul unei persoane atunci când face clic pe un anumit link dintr-un anunț. Aceste date sunt valoroase pentru noi, deoarece ne permit să ajungem mai bine la public și ne arată cum să oferim vizitatorilor noștri conținut mai relevant.
Adaptați setările browserului la cookie-uri
Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți stabili termene lungi de expirare pentru istoricul navigării. Dacă partajați computerul, vă recomandăm să setați browserul să șteargă datele de navigare de fiecare dată când închideți browserul.
Cum pot opri cookie-urile?
Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat cookie-urile.
Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele cookie sau pentru a alerta utilizatorul atunci când modulele cookie sunt trimise către dispozitiv.
Este important să rețineți că dezactivarea sau refuzul de a accepta cookie-urile pot face anumite secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi găsite de obicei în secțiunile „opțiuni” sau în „preferințe” din setările browserului.
Pentru a înțelege aceste setări, utilizați opțiunea „ajutor” din setările browserului.
Pentru informații suplimentare vizitați www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.

7. Contact
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor Dvs. vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: cristinalotru@gmail.com. Exercitarea drepturilor Dvs. menționate mai sus este gratuită.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul online www.cristinalotru.ro

Contact
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: cristinalotru@gmail.com.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie si Google Analytics.